Regulamin Żłobka Terefere

§ 1

Informacje podstawowe

1. Żłobek Terefere - sprawuje funkcję opiekuńczą nad Dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia.

2. Żłobek Terefere - jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00 w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa,czwartek, piątek przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Żłobek Terefere -  zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym  i inspirującym środowisku.

§ 2

Bezpieczeństwo Dzieci

1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.

2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.

3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane.

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka Terefere zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych Dziecka w czasie jego pobytu w placówce, Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania Dziecka z placówki po uprzedniej informacji telefonicznej od Opiekunki.

5. Żłobek Terefere  zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez placówkę.

6. W Żłobku Terefere proponujemy w ramach dodatkowej opłaty grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśłiwych wypadków w wysokości 30 zł.

7. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.

§ 2

Organizacja dnia

1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Żłobka zobowiązani są dostarczyć wyprawkę  zgodnie z listą ustaloną w umowie.

2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci (patrz harmonogram dnia).

3. Wyżywienie

Dzienne wyżywienie dla dziecka dostarczane jest przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu dzieci. Opłata za całodzienne wyżywienie to 15,00 zł za dzień. 

W razie nieobecności dziecka rodzic zgłasza rezygnację z posiłku w tym dniu.

4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie).

§ 4

Dodatkowe zajęcia

W ramach ponoszonej opłaty Żłobek Terefere oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym m.in.:

- Zajęcia ruchowe,

- Warsztaty plastyczne,

- inne zajęcia stymulujące rozwój Dziecka.

§ 5

Opłaty

1. Brak dokonania opłaty w terminie do końca miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty.

2. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.

3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Żłobka Terefere skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za godziny ponad pakietowe 30 zł /h.

4. Wszelkie opłaty na poczet Klubu wnoszone będą przelewem na podany numer konta bankowego.

5. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Żłobka Terefere .

§ 6

Informacje pozostałe

1. Na życzenie Rodziców Żłobek realizuje indywidualne formy opieki nad Dzieckiem, które dotyczyć mogą zapewnienia opieki Dziecku w Żłobku w ustalonych godzinach, w tym również w godzinach poza normalną pracą placówki.

2. Opłata za opiekę indywidualną są ustalane każdorazowo w zależności od sytuacji.

3. Zgłoszenie takiego zapotrzebowania powinno nastąpić z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020r.