Regulamin Klubu Terefere

§ 1

Informacje podstawowe

1. Klub Terefere - sprawuje funkcję opiekuńczą nad Dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia.

2. Klub Terefere - jest czynny w godzinach od 8.00 do 17.00 w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa,czwartek, piątek przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Klub Terefere -  zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym  i inspirującym środowisku.

§ 2

Bezpieczeństwo Dzieci

1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.

2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.

3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane.

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Klubu zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych Dziecka w czasie jego pobytu w Klubie, Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania Dziecka z placówki po uprzedniej informacji telefonicznej od Opiekunki.

5. Klub  zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Klub.

6. W Klubie Terefere proponujemy w ramach dodatkowej opłaty grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśłiwych wypadków w wysokości 30 zł.

7. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.

§ 2

Organizacja dnia

1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Klubu zobowiązani są dostarczyć wyprawkę  zgodnie z listą ustaloną w umowie.

2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci (patrz harmonogram dnia).

3. Wyżywienie

W ramach działalności i wniesionej opłaty Klub zapewnia drobny poczęstunek i napoje (chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, owocowa herbatka, woda mineralna). Dzienne wyżywienie dla dziecka dostarczane jest przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu dzieci. Opłata za obiad to 10zł. Jest możliwość dokupienia dodatkowych posilków dla dziecka, np. drugie śniadanie, podwieczorek.

W razie nieobecności dziecka rodzic zgłasza rezygnację z posiłku w tym dniu.

4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie).

§ 4

Dodatkowe zajęcia

W ramach ponoszonej opłaty, Klub Terefere oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym m.in.:

- Zajęcia ruchowe,

- Warsztaty plastyczne,

- inne zajęcia stymulujące rozwój Dziecka.

§ 5

Opłaty

1. Brak dokonania opłaty w terminie do końca miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty.

2. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.

3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Klubu Terefere skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za godziny ponad pakietowe 30 zł /h.

4. Wszelkie opłaty na poczet Klubu wnoszone będą gotówką bezpośrednio w kasie Klubu lub przelewem na podany numer konta bankowego.

5. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu .

§ 6

Informacje pozostałe

1. Na życzenie Rodziców Klub realizuje indywidualne formy opieki nad Dzieckiem, które dotyczyć mogą zapewnienia opieki Dziecku w Klubie w ustalonych godzinach, w tym również w godzinach poza normalną pracą Klubu.

2. Opłata za opiekę indywidualną są ustalane każdorazowo w zależności od sytuacji.

3. Zgłoszenie takiego zapotrzebowania powinno nastąpić z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2013r.